Felhasználási feltételek

[fullwidth]

Felhasználási feltételek

1. A Felhasználási feltételek hatálya
Jelen „Felhasználási feltételek” a http://www.Netbase.hu címen elérhető oldal használatának szabályait
határozza meg. Az alábbi szabályok nem vonatkoznak a http://www.Netbase.hu oldalon keresztül elért
más oldalakra, függetlenül azok jellegétől, az általuk nyújtott szolgáltatástól, vagy az
üzemeltető személyétől. A személyes adatok szolgáltatás igénybe vétele során történő
kezelésére külön „Adatvédelmi szabályzat” vonatkozik.

2. Érintett felek
Szolgáltató: Netbase srl., székhely: 410464 Nagyvárad, Dacia 47/A1/32, cégjegyzékszáma:
J05/2216/2005, adószáma: RO18088936; Szolgáltató Romániában bejegyzett gazdasági
társaság, és a Nagyváradi Bíróság, mint Cégbíróság által vezetett cégnyilvántartásban
szerepel; elérhetőség: kontakt@netbase.hu.
Felhasználó: az oldal szolgáltatásait igénybe vevő személy. Felhasználó csak természetes
személy lehet.

3. Az oldal célja, a szolgáltatás leírása
A http://www.Netbase.hu honlapon a Netbase Kft szolgáltatásai, portfóliója található.

4. A felhasználási feltételek módosítása
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Felhasználási feltételeket egyoldalúan
módosítsa. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat
e-mailben tájékoztatja. A módosítások életbe lépésekor a regisztrált felhasználóknak az
oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához.

5. A szolgáltatás igénybe vételének feltétele
A szolgáltatást regisztráció nélkül is igénybe lehet venni, egyes szolgáltatások azonban
regisztrációhoz (majd bejelentkezéshez) kötöttek.
A regisztráció során a felhasználónak ki kell töltenie az adatlapját, melynek során meg kell
adnia e-mail címét, majd jelszavát. A regisztráció során a Regisztrálok gombra kattintva egy
összegző képernyő jelenik meg, amelyben a Felhasználó megerősíti adatainak helyességét,
illetve innen a Módosítás gombra kattintva visszaléphet és javíthatja azokat. Szolgáltató a
regisztrációt követően azonnal, automatikusan, de legkésőbb 48 órán belül e-mailben
visszaigazolja a regisztrációt. A regisztráció a visszaigazoló e-mailben található megerősítés
linkre kattintással kerül elfogadásra és rögzítésre. A későbbiekben az oldalra való belépés a
regisztrált e-mail cím és a jelszó megadásával lehetséges.
A regisztráció során kitöltött adatlap egyes adatait, az oldalon való azonosítás céljából,
kötelező megadni. A nem, vezetéknév, keresztnév, születési idő kivételével a megadott
adatokat a felhasználó később szabadon megváltoztathatja, a felsorolt adatok megváltoztatását
a szolgáltatótól e-mailen lehet kérni. Az adatlap kitöltésekor a felhasználó kiválaszthatja az
egyes adatok később módosítható nyilvánossági fokozatát:
− az adatot mindenki láthatja,
− az adatot csak a regisztrált felhasználók láthatják,
− az adatot senki se láthatja.
Egyes adatok tekintetében a nyilvánossági fokozat rögzített, azt a felhasználó nem
változtathatja meg.
A kötelezően megadott adatok, nem megváltoztatható adatok, rögzített nyilvánossági
fokozatok egyaránt azt a célt szolgálják, hogy a felhasználó, mint a fórumozó közösség tagja a
többi tag számára azonosítható legyen, így a regisztráció az oldal 3. pontban deklarált
céljának megfeleljen.
A regisztráció feltétele, hogy a felhasználó jelen Felhasználási feltételeket és az Adatvédelmi
szabályzatot elfogadja.
Jelen Felhasználási feltételek tekintetében nem érvényesül a távollévők között kötött
szerződésekről szóló 17/1999. Korm. rendeletben meghatározott elállási jogra vonatkozó
szabályozás, tekintettel a honlapon elérhető szolgáltatások Felhasználó beleegyezésével
történő azonnali nyújtására, valamint azok ingyenességére.

6. A fiktív felhasználókra vonatkozó szabályok
Tekintettel arra, hogy az oldal közösségi jellegű, fórumozási szolgáltatásokat is nyújt, a
szolgáltató törekszik arra, hogy a regisztrált tagok valós személyek legyenek. Amennyiben a
regisztrált felhasználó nem valós természetes személy, a szolgáltató a regisztrációt törölheti.
Amennyiben alapos okkal feltehető, hogy a regisztrált felhasználó nem valós személy, a
szolgáltató felszólíthatja arra, hogy személyazonosságát megfelelő módon igazolja.
Amennyiben erre a felszólítástól számított egy héten belül nem kerül sor, a szolgáltató a
regisztrációt törölheti.

7. A regisztráció törlése
A felhasználó bármikor dönthet regisztrációja törléséről, azt a Szolgáltatótól e-mailben
kérheti. Nincs lehetőség a törlésre, ha azt jelen Felhasználási feltételek, vagy jogszabály
kizárja.

8. Jelszó-használat, biztonság
A felhasználó jelszava legalább hat karakter, nyilvánossági fokozata rögzített, azt csak a
felhasználó ismeri. A visszaélések elkerülése végett ajánlatos magasabb biztonsági fokozatú,
„erős” jelszót választani, és azt titokban tartani. A jelszó erősségét növeli:
− Ha a jelszó nem a felhasználóra jellemző szó (pl. keresztnév, becenév),
− Ha a jelszó hat karakternél hosszabb,
− Ha a jelszó tartalmaz kis- és nagybetűt, számot, egyéb szimbólumot.
A szolgáltató nem vállal felelősséget azon visszaélésekért, melyeket az okozott, hogy a
felhasználó nem megfelelő jelszót választott, vagy jelszavát mások számára hozzáférhetővé
tette.
Amennyiben a felhasználó elfelejti jelszavát, a bejelentkező oldalon az e-mail cím megadását,
és az „elfelejtett jelszó” használatát követően a szolgáltató a regisztráció során megadott email címre új jelszót küld.

9. A szolgáltatás tartalma
A közösség teljes jogú tagja jogosult az oldal szolgáltatásait igénybe venni. A szolgáltató
fenntartja magának a jogot, hogy – a 4. pontban foglaltaknak megfelelően – a szolgáltatások
körét módosítsa.
Az oldal főbb szolgáltatásai:
Kép feltöltése: A felhasználó saját adatlapjára feltölthet egy profil képet. A szolgáltató
fenntartja magának a jogot, hogy a feltöltést feltételekhez kösse, különösen a fájlok méretét,
formátumát illetően. A tag az adatlap adataihoz hasonlóan meghatározhatja a feltöltött kép
nyilvánossági fokozatát, valamint a kommentárok írására, beírások olvasására jogosultak
körét.
Keresés: az oldal látogatói szabadon kereshetnek az egyes topikokban, hozzászólásokban
valamint cikkek tartalmában, a mindenkori keresési opcióknak, beállításoknak megfelelően.
Egyéb szolgáltatások: A szolgáltató folyamatosan törekszik olyan szolgáltatások
bevezetésére, amelyek a felhasználók számára az oldal használatát egyszerűbbé és
kényelmesebbé teszik, valamint arra, hogy a 3. pontban megjelölt cél a lehető legteljesebb
mértékben megvalósulhasson. Ennek érdekében az oldalt olyan szolgáltatásokkal próbálja
bővíteni, amelyek elősegítik a hatékony, informatív használatot.

10. A Szolgáltatás igénybe vételével összefüggő korlátozások, a felhasználó felelőssége
A felhasználó az oldalt csak saját felelősségére használhatja. A szolgáltató nem vállal
felelősséget a felhasználót az oldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért,
amelyek abból adódtak, hogy a felhasználó az oldal használata során nem a kellő
körültekintéssel járt el.
A felhasználó köteles az oldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek
szem előtt tartásával eljárni. Az alábbi tilalmak a felhasználó valamennyi megnyilatkozási
formájára vonatkoznak (például bejegyzés, fénykép, videó, más oldalra hivatkozás). A
felhasználó köteles az alábbi korlátozásokat szem előtt tartani annak érdekében, hogy az oldal
használatára vonatkozó szabályokat se szándékosan, se gondatlanságból ne sértse.
A felhasználó köteles az oldal használatának szabályait tiszteletben tartani. A szolgáltató a
tilalmat rendszeresen megszegő felhasználót kizárhatja, regisztrációját törölheti. Kizárás
járhat különösen:
− ha kiskorú felhasználó a figyelmeztetést, vagy áttételt követően újabb regisztrációt kísérel
meg,
− ha a felhasználó erotikus képet tölt fel,
− ha profil képen más személyt jelentet meg,
− ha regisztrációjában valótlan adatokat közöl.
A felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során
köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más
felhasználók érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles különösen:
− Tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait és méltányolható
érdekeit;
− Tartózkodni attól, hogy más személyekről jogosulatlanul információkat gyűjtsön, a
megszerzett információkat jogosulatlanul felhasználja;
− Tartózkodni bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésétől;
− Tiszteletben tartani a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi
védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési
minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat;
− Tartózkodni minden obszcén, trágár, illetve egyéb olyan kifejezéstől, megnyilatkozástól,
amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen;
− Tartózkodni minden olyan megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy valamely
nemzeti, etnikai, faji, vallási csoportot, vagy valamely más szempont alapján egyértelműen
meghatározható csoportot vagy annak tagjait csoporthoz tartozásuk miatt sértse,
lealacsonyítsa, vagy ellenük gyűlöletre uszítson;
− Tartózkodni minden olyan megnyilatkozástól, amely más személyt – függetlenül annak
felhasználói minőségétől – valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoporthoz tartozása, neme,
valamely más szempont alapján egyértelműen meghatározható csoporthoz tartozása miatt sért,
lealacsonyít, ellene gyűlöletre uszít.
Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal
rendeltetésszerű használatát akadályozza. Ezen belül a felhasználó köteles különösen:
− Tartózkodni kéretlen levelek („spam”), vagy lánclevelek („hoax”) küldésétől;
− Tartózkodni körlevelek küldésétől, kivéve, ha a körlevelek az oldal rendeltetésszerű
használatának velejárói (például klubok esetében);
− Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely az oldal rendeltetésszerű
használatában másokat akadályozhat, vagy zavarhat;
− Tartózkodni a nyilvános kommunikációban az oda nem illő, ismétlődő, egyéb okból
zavaró megnyilatkozásoktól.
Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a szolgáltató
érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles különösen:
− Tartózkodni az oldal működésének megzavarásától, akadályozásától;
− Tartózkodni olyan tevékenységektől, amely a szolgáltató üzleti titkainak, általa titokban
tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul;
− Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a szolgáltatásra vonatkozó, valótlan
információt hordoz;
− Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal informatikai biztonságát
veszélyezteti;
− Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely saját, vagy más személy termékének
vagy szolgáltatásának a reklámozására irányul.

11. Eljárás a felhasználó jogsértő magatartása esetén
Amennyiben a 10. pontban foglaltakat megsérti, a szolgáltató jogosult a felhasználó
regisztrációjának felfüggesztésére, vagy törlésére. Amennyiben a jogsértés miatt eljárás indul,
a szolgáltató a regisztráció során tudomására jutott, felhasználóra vonatkozó adatokat az
eljáró szerveknek az adott eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően átadhatja.
A szolgáltató a regisztráció felfüggesztését, vagy törlését megelőzően felhívja a felhasználót a
kifogásolt magatartás abbahagyására, vagy annak bizonyítására, hogy a magatartás nem
ütközik a 10. pontban foglaltakkal. Az értesítés mellőzhető, ha a késedelem el nem hárítható
kárral, vagy nyilvánvaló jogsértéssel járna.
Akinek jogait vagy méltányolható érdekeit a felhasználó tevékenysége sérti – így különösen a
személyhez fűződő jogaiban sérelmet szenvedett személy, a bűncselekmény, vagy
szabálysértés sértettje, valamint a szellemi alkotásokhoz való jog jogosultja –, kérheti a
szolgáltatótól a kifogásolt tartalom eltávolítását, a felhasználóval szemben a szükséges
intézkedések megtételét. A kérelmező jogosultságát köteles megfelelő módon igazolni.
Amennyiben a jogosultság igazolt, a jogosult kérheti, hogy a szolgáltató a jogsértő tartalmat
későbbi eljárás lefolytatása céljából zárolja. Ebben az esetben a jogosultnak az eljárás
megindítását 60 napon belül igazolnia kell. A zárolt tartalmat, valamint az azzal összefüggő,
szolgáltató által tárolt adatokat szolgáltató az eljáró szerv rendelkezésére bocsátja, az adott
szervre és eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

12. A Szolgáltató felelőssége, szavatosság kizárása
A szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás
zavartalansága és folyamatossága érdekében. Az előző pontokban meghatározott
jogosítványait (felhasználási feltételek, szolgáltatások megváltoztatása, felhasználókkal
szembeni intézkedések, stb.) elsősorban ezen célok érdekében gyakorolja, valamint azért,
hogy a szolgáltatást a felhasználók igényeinek megfelelően alakítsa.
A szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz a felhasználók adatainak biztonsága
érdekében.
A szolgáltató a felhasználó regisztrációjának felfüggesztéséről vagy törléséről, függetlenül
annak okától, minden esetben tájékoztatja a felhasználót, és törekszik a felhasználókkal való
együttműködésre, a viták békés úton történő rendezésére.
A szolgáltatás ingyenességéből adódóan a szolgáltató nem szavatolja a szolgáltatás
szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a szolgáltatás felfüggesztéséért vagy
megszüntetéséért. A szolgáltató az oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési
problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. A szolgáltató a
felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.
A szolgáltató nem vállal felelősséget az oldal szakértői által a felhasználók kérdéseire adott
válaszokért.

13. A szolgáltatás összekapcsolása más szolgáltatással
A szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a http://www.Netbase.hu honlapot összekapcsolja
más, általa fenntartott honlappal. A honlapok összekapcsolása csak technikai művelet, amely
nem jelenti az adatállományok bármilyen módon történő összekapcsolását. A szolgáltató az
összekapcsolásról, annak céljáról, a felhasználó hozzájárulása alapján esetlegesen létrejövő
közös adatállományokról a felhasználókat megfelelően tájékoztatja.
Az összekapcsolás kizárólag abból a célból történhet, hogy a szolgáltató a több honlapon
regisztrált felhasználók számára többlet-szolgáltatásokat nyújtson. A többlet-szolgáltatások
igénybe vétele a felhasználó kizárólagos döntésétől függ. A felhasználó egyes regisztrációinak
összekapcsolására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a felhasználó a tájékoztatást
követően kinyilvánítja ezen szolgáltatások igénybe vételére vonatkozó egyértelmű szándékát,
és az adatok összekapcsolására vonatkozó hozzájárulását.

[/fullwidth]

Vélemény, hozzászólás?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt szereti: